POIS RP GDDKiA FS

Opis kontraktu

Nazwa Kontraktu:

Przedmiotem zamówienia jest Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, odc. 9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) – Hrebenne (początek obwodnicy), długości ok. 17,3 km”

 

Wykonawca

 

Budimex S.A.

Ul. Siedmiogrodzka 9

01-204 Warszawa

 

·         Umowa nr: O.LU.D-3.2410.6.2021.AW z dnia 28.11.2022r.

·         Wartość kontraktu: 598 268 789,70 PLN (brutto)

·         Termin realizacji: 36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia (z wyłączeniem okresów zimowych na etapie realizacji Robót)

Nadzór inwestorski:

SAFEGE S.A.S - 15-27 rue du Port, Parc de. l’lle, 92022 Nanterre, Francja

SAFEGE S.A.S. Odział w Polsce - Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

 

 

Projekt polega na budowie odcinka drogi ekspresowej S17  węzeł Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy)  - Hrebenne (początek obwodnicy), długości  ok. 17,3 km. Odcinek ten jest fragmentem drogi  ekspresowej S17 odcinek Piaski - Hrebenne, stanowiącej dojazd do przejścia granicznego w Hrebennem. DK17 (E372) pełni funkcję drogi międzynarodowej i zlokalizowana jest w uzupełniającym korytarzy sieci TINA.

 

Cel inwestycji

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej, drogi S17 na odcinku od km 0+000 do km 17+280.

Powyższy odcinek stanowi fragment trasy S17 Piaski - Hrebenne, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, w powiecie tomaszowskim, na terenie gmin Tomaszów Lubelski, Bełżec oraz Lubycza Królewska.

 

Lokalizacja inwestycji

·         Województwo lubelskie

·         Powiat: tomaszowski,

·         Gmina: Tomaszów Lubelski, Bełżec oraz Lubycza Królewska

·         Długość: ok. 17,3 km

·         Nr drogi: S-17

 

 

Budowa drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu krajowym, jest przewidziana do realizacji przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz znajduje się na liście inwestycji wymienionych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025) załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/2020 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2020 r.

 

Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.

 

Nadrzędnym celem inwestycji jest:

- poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi,

- poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie istniejącego korytarza drogi krajowej nr 17,

- umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych m.in. w sąsiedztwie drogi oraz w województwie lubelskim.

 

Spodziewane efekty

Inwestycja wpłynie bezpośrednio na:

·         skrócenie czasu przejazdu,

·         eliminację zatorów drogowych,

·         zmniejszenie niekorzystnej emisji spalin i hałasu drogowego,

·         zmniejszenie ilości wypadków drogowych,

biorąc pod uwagę inne zrealizowane już inwestycje, w znaczącym stopniu przyczyni się do rozwoju gospodarczego terenów, przez które będzie przebiegać.