POIS RP GDDKiA FS

Zakres robót

 

Zadanie inwestycyjne polega na zaprojektowaniu i budowie odcinka drogi ekspresowej S17 pomiędzy węzłem drogowym Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego) a istniejącą obwodnicą m. Hrebenne (początek obwodnicy) o długości ok. 17,3 km.

 

         Przedmiotowy odcinek jest częścią projektu „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne”, stanowiącym dojazd do przejścia granicznego w Hrebennem. Droga krajowa nr 17 (E372) pełni funkcję drogi międzynarodowej i zlokalizowana jest w uzupełniającym korytarzu sieci TINA (Transport Infrastructure Needs Assessment – sieć europejskich korytarzy transportowych).

 

W ramach ww. zadania przewidziano do wykonania poniższy zakres robót budowlanych, który obejmuje:

        

1)      odcinek drogi ekspresowej (długości ok. 17,3 km) z wjazdami i przejazdami awaryjnymi,

2)      węzeł drogowy Bełżec zapewniający komunikację przedmiotowego odcinka drogi S17 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 17,

3)      budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej, zapewniających dostęp do drogi publicznej nieruchomości przyległych do pasa drogowego,

4)      utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania drogi,

5)      przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową, a w tym przebudowę istniejących oraz ewentualną budowę nowych zatok autobusowych,

6)      budowę dróg innych niż droga ekspresowa, w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,

7)      budowę i przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów

8)      obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się
z drogą ekspresową, jak również obiekty pełniące funkcje ekologiczne,

9)      urządzenia ochrony środowiska, w szczególności:

ü  zabezpieczenia akustyczne,

ü  przejścia dla zwierząt,

ü  przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym,

ü  nasadzenia zieleni,

ü  ogrodzenie drogi ekspresowej,

ü  ekrany przeciwolśnieniowe,

10)    system odwodnienia terenu, a w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,

11)    oświetlenie drogowe,

12)    organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

13)    System Zarządzania Ruchem,

14)    niezbędną infrastrukturę dla potrzeb funkcjonowania i użytkowania obiektów przy drodze ekspresowej, zlokalizowaną w ciągu drogi ekspresowej, a w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi, sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego i inne,

15)    przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod
i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci
wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i innych,

16)    konieczne wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,

17)    oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,

18)    wszelkie pozostałe roboty wynikające z konieczności podłączenia budowanego odcinka drogi do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

 

Ponadto w ramach Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest opracować koncepcję rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej polegającą na budowie w jej ciągu węzła Lubycza Królewska (pozwalającego na komunikację z istniejącym układem drogowym w pobliżu miasta Lubycza Królewska), przeprowadzić spotkania informacyjne, zaś dla uzgodnionego wariantu opracować materiały niezbędne do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz decyzji ZRID oraz uzyskać przedmiotowe decyzje administracyjne.

Charakterystyka głównych elementów inwestycji

Droga ekspresowa

Przekrój budowany (docelowy):

2x2

Przekrój konstrukcji nawierzchni:

podatna lub sztywna

(opcjonalnie – do określenia na etapie prac projektowych)

Klasa techniczna:

S

Prędkość projektowa (Vp):

100 km/h

Liczba i szerokość pasów ruchu:

2 jezdnie po 2 pasy (pas szerokości 3,5 m)

Pas dzielący wraz z opaskami:

min. 5 m

Szerokość opaski:

0,5 m

Pas awaryjny:

2,5 m

Szerokość pobocza gruntowego:

0,75 m (lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia)

Kategoria ruchu:

KR5

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnię:

115 kN/oś

Skrajnia pionowa:

5 m

 

 

Węzeł Bełżec

Istniejąca droga krajowa nr 17 będzie połączona z drogą ekspresową w km 3+499 nowoprojektowaną drogą (łącznikiem), która będzie przebiegać nad lub pod drogą ekspresową (do określenia na etapie prac projektowych). Wykonany węzeł zapewni relacje skrętne na kierunkach: Piaski – Hrebenne - Bełżec. Połączenie nowoprojektowanej drogi (łącznika) z drogą ekspresową należy wykonać w postaci węzła typu WB (częściowo bezkolizyjny, typu „karo”) z dwoma rondami stanowiącymi skrzyżowanie łącznic węzła
z ww. drogą (łącznikiem). Dodatkowo połączenie nowoprojektowanej drogi (łącznika)
z istniejącym przebiegiem DK nr 17 odbywać się będzie poprzez skrzyżowanie typu rondo (w obrębie skrzyżowania należy przewidzieć chodnik).

 

 

Przejazdy drogowe

(krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, nie umożliwiające wyboru kierunku jazdy)

ü  Przejazd w ciągu drogi powiatowej nr 3539L

Droga powiatowa nr 3539L będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km ok. 4+079
i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową (do określenia na etapie prac projektowych). W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi powiatowej
na długości nie mniej niż 100 m. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 3539L z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu drogi powiatowej nr 3539L (przebudowy drogi powiatowej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

 

ü  Przejazd w ciągu drogi powiatowej nr 3538L

Droga powiatowa nr 3538L będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km ok. 7+746
i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową (do określenia na etapie prac projektowych).  W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi powiatowej
na długości nie mniej niż 100 m. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 3538L z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu drogi powiatowej nr 3538L (przebudowy drogi powiatowej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

 

ü  Przejazd w ciągu drogi powiatowej nr 3537L

Droga powiatowa nr 3537L będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km ok. 10+950
i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową (do określenia na etapie prac projektowych). W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi powiatowej
na długości nie mniej niż 100 m. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 3537L z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu drogi powiatowej nr 3537L (przebudowy drogi powiatowej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

 

ü  Przejazd w ciągu drogi gminnej nr 111956L

Droga gminna nr 111956L będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km ok. 9+900
i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową (do określenia na etapie prac projektowych). W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi gminnej
na długości nie mniej niż 120 m. Skrzyżowanie drogi gminnej nr 111956L z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu drogi gminnej nr 111956L (przebudowy drogi gminnej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

 

Dodatkowe jezdnie

Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren (z mijankami i bez mijanek), stanowiące dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę drogi ekspresowej oraz dojazdy do urządzeń technicznych.

 

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów

Łączna długość min. 2 km, w tym:

- ciągi pieszo-rowerowe min. 1370 m,

- chodniki min. 630 m,

Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich

Objaśnienia oznaczeń („Rodzaj obiektu”):

WS/WD - wiadukt w ciągu: drogi ekspresowej/drogi publicznej

ES/ED - estakada w ciągu: drogi ekspresowej/drogi publicznej

WK – wiadukt kolejowy

KT – kładka technologiczna

MS/MD - most w ciągu: drogi ekspresowej/drogi publicznej

PP – przejście dla pieszych pod drogą ekspresową/drogą publiczną

KD – kładka dla pieszych nad drogą ekspresową/drogą publiczną

T- tunel

PZGd - przejście górne dla dużych zwierząt

PZGdz- przejście górne zespolone dla dużych zwierząt

PZGs - przejście górne dla średnich zwierząt

PZGsz - przejście górne zespolone dla średnich zwierząt

PZDd - przejście dolne dla dużych zwierząt

PZDdz – przejście dolne zespolone dla dużych zwierząt

PZDs – przejście dolne dla średnich zwierząt

PZDsz – przejście dolne zespolone dla średnich zwierząt

PZM - przejście dla małych zwierząt

 

Tabela nr 1.1. Wykaz obiektów inżynierskich z informacją o przeszkodach koniecznych do pokonania, w tym obiektów ekologicznych (przejścia dla zwierząt) na trasie głównej, łącznicach, dodatkowych jezdniach oraz innych drogach i przeszkodach.

Lp.

Kilometraż orientacyjny wg KP/DŚU*

Przeszkoda

(kolizja trasy głównej z przeszkodą)

Rodzaj obiektu inżynierskiego

1

2

3

4

1

2+415,45

DW 865, DG 111923L, linia kolejowa LK 69, ciek "bez nazwy"

WS-25

2

3+573,60

Nowoprojektowana droga stanowiąca połączenie węzła Bełżec z istniejącą DK17

WD-26
lub
WS-26

3

4+070,90

DP 3539L

WD-27
lub
WS-27

4

7+082,80/111+699

rzeka Wierzniczka, ciek "bez nazwy", szlak migracji zwierząt dużych i DG 111957L

WS-28

5

7+743,25

DP 3538L

WD-29
lub
WS-29

6

9+725,81/114+353

szlak migracji zwierząt dużych

PZDd-30

7

9+890,61

DG 111956L

WD-31
lub
WS-31

8

10+950,62

DP 3537L

WD-32
lub
WS-32

9

14+190,50/118+806

ciek Dopływ spod Dębów, szlak migracji zwierząt dużych i dodatkowa jezdnia drogi S17 (droga dojazdowa)

WS-33

10

1+818,18

DD12L

kolizja dodatkowej jezdni drogi S17 (droga dojazdowa) z ciekiem Dopływ spod Dębów oraz szlak migracji zwierząt dużych

PZDdz-33A

11

15+947,18/120+532

szlak migracji zwierząt dużych

PZGd-34

12

16+310,25/120+927

ciek Dopływ z Trzech Kopców i szlak migracji zwierząt średnich

PZDsz-35

13

3+860,67

DD12L

kolizja dodatkowej jezdni drogi S17 (droga dojazdowa) z ciekiem Dopływ z Trzech Kopców i szlakiem migracji dla zwierząt średnich

PZDsz-35A

DŚU – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie sygnatura WOOŚ.4200.1.2011.LP z dnia 8.04.2016r. podtrzymana Decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-oaII.4200.16.2016.PD.23 z dnia 30.11.2018r.

Przepusty dla celów ekologicznych 

Objaśnienie oznaczeń obiektów stosowanych do określenia sposobu pokonania przeszkód: PZŁ- przejście dla płazów, PZM – przejście dla zwierząt małych.

 

Wykaz przewidywanych przepustów o funkcji ekologicznej na trasie głównej, łącznicach, dodatkowych jezdniach oraz innych drogach i przeszkodach:

ü  Szlak migracji płazów (PZŁ) – 10 szt.

ü  Szlak migracji zwierząt małych (PZM) – 25 szt.

ü  Ciek + szlak migracji płazów – 4 szt.